Ügyfélszolgálat
Tájékoztató
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt a szerződés futamideje alatt legtöbbször felmerülő problémákról és igényekről valamint azok kezeléséről.
 
Minden, a szerződést érintő módosítás bejelentése illetve kérése történhet levélben, faxon vagy személyesen.
Amennyiben személyesen kívánja szerződését módosítani, kérjük, hogy társaságunknak telefonon jelezze ez irányú igényét, így segítve elő a gördülékeny ügyintézést.
A bejelentéseket, kérelmeket kizárólag a szerződésszámra illetve rendszámra történő hivatkozással, (cégszerű) aláírással ellátva tudjuk elfogadni. Amennyiben bármely ügyben ügyfelünk meghatalmazottja jár el, úgy a meghatalmazás akkor szabályszerű, ha a meghatalmazó és a meghatalmazott adatain és aláírásán kívül a meghatalmazó dokumentumot két tanú is aláírja, valamint tárgyszerűen kitérnek benne arra, hogy mely jogot illetve kötelezettséget gyakorolhatja a meghatalmazott.
Gyakrabban előforduló ügytípusok leírása:
 
1. Változás bejelentése, adatmódosítás
 Az Ügyfelek adataiban bekövetkező bármilyen változás kötelező bejelentésekor, kérjük Ügyfeleinket a régi és az új adatok, — szerződésszámra való hivatkozással — feltüntetésére. Bejelentés történhet levélben, faxon, vagy személyesen.
 
1.1. Név, lakcím, postacím, telefonszám
Név- és lakcímváltozás módosítása esetén az Ügyfélnek a kérelemhez csatolni kell a változást tartalmazó, illetve annak tényét igazoló hatósági igazolvány olvasható másolatát (személyi azonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).
 
1.2. Cégnév, székhely, telephely változás bejelentése
Minden esetben szükséges a módosított adatokat tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy cégbírósági végzés.
 
1.3. Fizetési értesítők, számlák pótlása , postai csekk kérése
Amennyiben az Ügyfél a fizetési határidő előtt 5 nappal sem rendelkezik a befizetéshez szükséges fizetési értesítővel, számlával vagy csekk-kel, kérjük, ezt jelezze ügyfélszolgálatunkon.
A fizetés történhet postai csekkes fizetéssel, eseti átutalással. Kérjük, csekken vagy átutalással történő fizetésnél a közlemény rovatban a szerződésszámot feltüntetni szíveskedjen.
 
1.4. Pénzügyi egyeztetés
Szerződésével kapcsolatos részletes díjfizetési egyeztető listát írásban (faxon vagy levélben) kérhet.
 
2. Átütemezés, előtörlesztés, lezárás
Az ilyen jellegű módosításoknak kezelési költség vonzata van, melynek mértékét az Általános Szerződési Feltételek illetve a Hirdetmény tartalmazza.
A bejelentéseket, kérelmeket kizárólag a szerződésszámra történő hivatkozással, cégszerűen aláírva, írásban tudjuk elfogadni.
 
2.1. Előtörlesztés, átütemezés
Előtörlesztés, átütemezés esetén a kérelemben kérjük rögzíteni az előtörlesztendő összeg nagyságát, a fizetés esedékességének kívánt időpontját, valamint, hogy a módosítás után a havi díjak csökkenjenek, avagy a futamidő rövidüljön le, továbbá a módosítás rövid indoklását.
A módosítási kérelem elbírálásához kérjük mellékelje az aktuális mérleg és eredménykimutatást, magánszemély esetében a jövedelemigazolást, valamint a casco biztosítás érvényességéről szóló igazolást! 
Kérelmükre válaszolva megküldjük Átütemezési illetve Előtörlesztési ajánlatunkat. Amennyiben aláírásukkal igazolva azt visszaküldik, úgy a szerződés módosítását követően Társaságunk megküldi az új fizetési ütemezést, a kezelési költség számlát illetve a következő esedékes számlát.
 
2.2. Szerződés idő előtti megszüntetése (lezárási ajánlat)
Társaságunknál a szerződés megszüntetése, kérelemre történő lezárása az alábbiak szerint történik:
Írásos szerződés lezárási kérelmét Ügyfelünk aláírásával ellátva eljuttathatja hozzánk postán, faxon, e-mailen. Személyesen történő lezárási ajánlatkéréskor, kérjük, előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjen.
A beérkezett kérelemre lezárási ajánlatot küldünk, mely 5 napig érvényes. Amennyiben az ajánlattal egyetért, azt aláírva visszajuttatja hozzánk, és az összeget elutalja, szerződését lezárjuk.
Amennyiben a kiegyenlítés határidőre történt meg, postai tértivevényes levélben megküldjük Önnek az átíráshoz szükséges okmányokat és a törzskönyvet.
 
3. Biztosítási esemény bejelentése
A gépjárművet érintő káreseményeket az Általános Szerződési Feltételek szerint, írásban — a (06 1) 880 6089-es faxszámra vagy postacímünkre — be kell jelenteni Társaságunkhoz a biztosítási eseményt követő 2 munkanapon belül.
 
3.1. Töréskár
Töréskárok esetén, (ahol a gépjármű nem lett totálkáros) a kárfelvételi jegyzőkönyv,
a javítási kalkuláció vagy a számla másolatát kérjük eljuttatnihozzánk. Ezen dokumentumok elküldése alapján cégünk meghatalmazást állít ki a gépjármű javítást követően a kártérítési összeg felvételéhez. Kérjük, mellékeljen egy nyilatkozatot, hogy a meghatalmazást az Ön vagy a javító cég nevére, címére állítsuk-e ki. Amennyiben a szerződéssel kapcsolatban lejárt esedékességű tartozása nincs, a meghatalmazást postafordultával küldjük.
 
3.2. Totál- vagy lopáskár
Amennyiben a gépjármű totálkárt szenvedett vagy ellopták, ez a szerződés megszűntét eredményezi.
A kártérítési összeg kifizetésének gyorsítása érdekében a Mercedes-Benz Credit Zrt./ Mercedes-Benz Leasing Kft. lemond kedvezményezettségi jogáról abban az esetben, ha az ügyfél a fennálló tartozását egy összegben rendezi Társaságunk felé.
Egyéb esetben:
Totálkár esetén a biztosító által kiadott nyilatkozat (totálkár elszámolás, totálkár bejelentés stb.) másolatát juttassa el a (06 1) 880 6089-es faxszámra, vagy küldje el postacímünkre.
Lopáskár esetén Társaságunknak szüksége van a rendőrségi feljelentés (megszüntető határozat) másolatára.
Mindkét esetben információt kérünk a biztosító társaság nevéről, címéről és a közvetlen ügyintéző nevéről.
A kártérítési összeg biztosítótól való beérkezése után a szerződésen fennálló tartozást az Általános Szerződési Feltételek szerint felnyitjuk, erről elszámoló levél formájában értesítjük ügyfelünket.
 
4. Szerződés átvállalás (cedálás)
2014.04.01-jétől cégünk nem köt új szerződést, ezért szerződés átvállalása 3. fél által ilyen módon nem lehetséges.
 
5. Engedélyek, hozzájárulások, igazolások
A szerződés futamideje alatt, a szerződés tárgyán átalakítást, változtatást, módosítást csak Társaságunk előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulási kérelmeken minden esetben kérjük, tüntesse fel a szerződésszámot!
A gépjármű szerződéskötéskor megállapított feltételektől eltérő használata (külföldi engedély, üzembentartói hozzájárulás, bérbeadás), illetve hatósági bejelentési kötelezettséggel járó átalakítása (átalakítás, forgalmi engedély pótlása, rendszámtábla pótlása, új/egyedi/sárga rendszám, műszaki vizsgáztatás és motorcsere stb.) esetén írásbeli kérelem alapján az engedélyt, hozzájárulást egyedi elbírálás alapján állítjuk ki. A kiadás elsődleges feltétele, hogy a szerződésben nincs korábban kiszámlázott, de ki nem egyenlített számlatartozás. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulásokkal kapcsolatos mindennemű költségek, díjak az üzembentartót terhelik.
 
6. Új üzembentartó bejegyzése:
Hozzájárulásunk kizárólagos feltétele a készfizető kezességvállalás az új üzembentartó részéről. Magánszemély esetén szükséges az új üzembentartó személyi igazolvány másolata, cég esetén cégkivonat és aláírási címpéldány illetve a mellékelt kezes által kitöltött adatlap. A kezességvállalás feltétele a jövedelmi viszonyok elemzése bonitásvizsgálat során, amelyhez jövedelemigazolás szükséges.
Társaságunk elkészíti a készfizető kezességi szerződést, melyet a kezes címére postázunk aláírásra. A három példányban aláírt szerződés visszaérkezését követően azokat cégünk is aláírja, és elkészíti az üzembentartói hozzájárulást. Ezt követően Ügyfelünk részére a kezességi szerződés egy példányát és az üzembentartói hozzájárulást, a kezes részére pedig a kezességi szerződés egy példányát postán megküldjük.
 
7. Amennyiben átalakítás, változtatás, módosítás érinti a törzskönyvön szereplő adatok bármelyikét, kérjük, szíveskedjen megadni az illetékes okmányiroda pontos nevét, címét, valamint az ottani ügyintéző nevét, hogy Társaságunk továbbíthassa a törzskönyvet.
 
8. Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR – régi nevén BAR) kapcsolatos igazolást telefonon, faxon kérhetnek.